Правила за провеждане на игра „Моят любим салам Аз ям!“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Организатор на Играта е ГРАДУС-1 ЕООД
2. Име на Играта: „Моята любима рецепта Аз ям!“.
3. Форма на провеждане на Играта: в интернет на адрес: https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/ И мобилното приложение на Facebook;
4. Срок: Играта започва на 25.09.2018 г. и продължава до 07.10.2018 г., включително.
5. Награди:
Организаторът раздава 5 на брой награди, съдържащи следните продукти:
• 1 брой ленена торбичка Аз ям!
• 1 брой дизайнерска дъска за рязане Аз ям!
• 1 брой дизайнерска кърпа Аз ям!
Цената на всяка от трите награди не надвишава сумата от 30 български лева. Срокът на Играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това трябва да бъде публикувано на страницата на Организатора във Фейсбук: https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/ и на уебсайта на Oрганизатора https://www.azyam.bg
6. Територия: Играта се провежда на територията на Република България.
7. Други: Участието в играта не е свързано с покупка на продукти, нито с каквото и да е изискване за заплащане на пари от страна на участниците. Организаторът не носи отговорност за действията на потребителите, които са в разрез с гореописаните условия.

II. УЧАСТНИЦИ
Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 г. към датата на стартиране на Играта, с постоянен адрес в България, което има валиден профил във Фейсбук.
Участникът се включва в играта, когато хареса (like) страницата на Организатора във Facebook – https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/, и когато заснеме приготвено от него/нея ястие с Шпеков, Деликатесен или Заралийски салам Аз ям! и го сподели като снимка в коментар под публикуваният пост за играта с адрес https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/videos/745979322401473 .
В Играта нямат право да участват служители на Организатора, рекламна агенция „ОМ София ПР” ООД и членове на техните семейства.
Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта с по-късна дата.
Всеки валиден профил ще се счита за отделен участник.
Организаторът ще приема за един и същи участник, всеки който действа от един и същи профил (username).
Всеки участник следва да се запознае с правилата на Играта преди участието си, като със заснемането на приготвено от него/нея ястие с Шпеков, Деликатесен или Заралийски салам Аз ям! и споделянето му като снимка в коментар под публикуваният пост за играта с адрес https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/videos/745979322401473, Организаторът приема, че съответният участник потвърждава и приема правилата и условията на Играта.
Организаторът може едностранно да променя правилата на Играта, като е длъжен да уведоми всички участници за промяната чрез предоставяне на достъп до променените правила на страницата на Аз ям! във Фейсбук и на уебсайта https://www.azyam.bg . В случай че участник не е съгласен с изменените правила на Играта, следва да отправи възражение до Организатора в срок от два дни от изменението на Правилата. В случай че подобно възражение не бъде отправено, се приема, че участникът приема изменените правила.

III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
Участникът се включва в играта, когато хареса (like) страницата на Организатора във Facebook – https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/, и когато заснеме приготвено от него/нея ястие с Шпеков, Деликатесен или Заралийски салам Аз ям! и го сподели като снимка в коментар под публикуваният пост за играта с адрес https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/videos/745979322401473, в срока на провеждане на Играта (т.е. от 25.09.2018 г. до 07.10.2018 г., включително).

IV. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
След изтичането на посочения по-горе срок на Играта, на 08.10.2018 г. Организаторът чрез специализиран онлайн софтуер ще изтегли трима произволни победителя, които ще публикува на страницата на Аз ям! във Фейсбук – https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/ и на своя уебсайт – https://www.azyam.bg. Публикуват се единствено публично видните във Facebook профилни имена на участници.

Участниците ще могат да проверяват дали са спечелили награди на на страницата на Аз ям! във Фейсбук – https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/ и на уебсайтa https://www.azyam.bg.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
Всеки изтеглен победител следва да се свърже с Организатора чрез формата за контакт във Фейсбук, за обсъждане на възможностите за получаване на награда. Всеки печеливш участник може да вземе наградата си на място от Организатора или да я получи по куриер (във връзка с което може да бъде необходимо да предостави съответните необходими лични данни за контакт).
При изпращане с куриер спечелилият ще е необходимо да предостави свои координати (три имена, точен адрес и мобилен телефон). При доставка с куриери печелившият участник трябва да е на разположение на адреса. В противен случай Организаторът не носи отговорност за недоставена награда. Доставката ще бъде осъществена в 40 /четиридесет/ дневен срок след предоставянето на адрес за доставка от страна на спечелилия участник. Доставки на адрес ще се осъществяват само на територията на Република България.
В случай че печелившият не се свърже с Организатора в рамките на десет работни дни от публикуването на печелившите, ще се счита, че същият се отказва от съответната награда и тя няма да му бъде доставяна/предоставяна.
Участник не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги.
При получаването на наградите представителите на Организатора изискват удостоверяване на пълнолетие срещу документ за самоличност.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта по всяко време участник, който не спазва тези правила за участие, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.
Организаторът на играта не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил във Facebook.
Споровете, свързани с правото на собственост върху профил във Facebook, не засягат принципа на присъждане на наградите от Организатора на Играта на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на Играта съгласно разпоредбите на тези Официални правила.
Организаторът на Играта няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока за получаване на наградите .
Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора само за целите на Играта, и в срок до два месеца, считано от изтеглянето на печелившите участници.
Личните данни, оставени от лицата при контакт за награда, ще служат за установяване на контакт с участника, както и за изпращане на наградата. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни, ако избере да предостави такива.
С участието си всеки участник позволява достъп до своята основна информация, която сам е избрал да сподели като публична чрез своя Facebook профил.
Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Facebook профила на Организатора.
Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Новите Правила и изменения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет адресите https://www.facebook.com/AzYamOtGradus/ и https://www.azyam.bg

VII. ЛИЧНИ ДАННИ
Във връзка с обработването на личните данни на всеки участник, в случай че такива се обработват, то всеки участник има следните права съгласно Регламент 2016/679 (GDPR):
1. Право на достъп до личните данни, обработвани от Организатора;
2. Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
3. Право на изтриване (т.нар. „право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (напр. ако участник оттегли съгласието си);
4. Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между участник и обработващия или администратора, до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
5. Право на преносимост на данните – За целта данните се предават на избрано от участник лице в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от участник;
6. Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на участник;
7. Право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия или Ви засяга в значителна степен.

Всяко от горните права участник може да упражни чрез изпращане на искане, съобщение или молба в свободен текст до Организатора на посочените по-горе данни за контакт. Всяко изявление ще бъде разгледано в едномесечен срок, считано от получаването му.

Всеки участник има право да подаде жалба до надзорен или съдебен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; GPS координати: N 42.668839 E 23.377495; Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg.

Настоящите Правила влизат в сила oт момента на публикуването им на посочените по-горе страници.
Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

Натиснете "ENTER" за търсене или "ESC" за отказ